NGO ROMTEGRA

Emisia "React/Reagin" – Pako vash Ekonomikuno Rivazdipe ani Kosova thay azhutipe vash romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya!

  • 24/02/2021
  • By Romano Avazo
Share
React

Emisia "React/Reagin" – Pako vash Ekonomikuno Rivazdipe ani Kosova thay azhutipe vash romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya! Emisioni "React/Reago" - Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian!

Posted by React - Reagin / RTK on Tuesday, 23 February 2021