Uncategorized

Arestingyola juvli kota kosova koya hovagya Zvicra kay sitoy saslarni

  • 17/05/2019
  • By Romano Avazo
Share

Yek  bipakyavni  romni kota Kosova, kay lela pedero 200.000 franke Georg G, prezentingyola sar hovavni saslarni.Nevipe  isito informimo kota penjardi zvicraki  gazeta“20 minutes”, koya raportingya kay nesave policya arestinde 35-bershuna Imera I.

Sar  si  pe  lende,juvli  kota kosova arestingyola ano olako kher.Olako arestipe konfirmingya sheruno prokurori Schaffhausen, Andreas Zuber,kova vakergya