Uncategorized

Avruni ministra e suediaki Kosova thay Srbiya te ovelolen prioriteti o dialog

  • 10/05/2021
  • By Romano Avazo
Share

Avruni Ministra e Suediaki, Ann Linde vakergya kay phanipe vash normalizipe Kosova Srbiya isitoy angluno drom kota duy riga.


Oy akala komentya kergya palo kedipe kova sinola e Reprezentea Evropaka Uniyako vash dialog Kosovo-Srbiya, Miroslav Layqak.


Linde prekal yek posti ano Twitwr vakrgya kay duy thana sar kosva ayeka ini Srbiya shay te ovelolen proriteti o dialog.