Uncategorized

Biyandilo chavo,familiya kerla biyav ano Prizrenosko hospitali

  • 24/05/2019
  • By Romano Avazo
Share

Yek familiya loshalola but  vash res ano jivdipe e yeke chavesko.Ano Prizrenosko hospitali sine festa feri  so e familiya  ovela chavea.

Ano publikimo video kota TV Prizren,diklola  kay Prizrenosko hospitali, palo nesave minutya yaveringyola ano biyav,feri so odote resla  buderi familiye surlenca thay goqenca vash te festinen kay biyandilo chavo.