Uncategorized

Brnabiq:Na si dialog bizo cidipe e taksako kota Prishtina

  • 25/12/2018
  • By Romano Avazo
Share

Sheruniministra e Srbiyaki, Ana Brnabic, vakergya kay Beograd isito gatisarno te phiravel dialogi e Prishtina,odoya ver kana e taksa cidizngyola.Sar vakerla oy, akaya taksa angya sah o rayoni 50 bajakya pale.

Ani yek intervista vash Publikuni televiziya e Srbiyaki,Brnabic,vakergya kay

”amenge manglape traynipe thay stabliteti.Vash sakova anglipe anglo ultimatum isito traynipe thay rayonaluni stabiliteti”.

Oy komentingya ini deklarata kota avazdeutno e KFOR-esko, Vincennes Gras,kay specialuno njesiti e Kosovaka Policiako na silen obligipe te roden varesavo mekipe vash te aven ani nurduni Kosova.

“ Isito yekhuno te vakergyol kay askeria thay srbyuni policia nay tromal te khuven,numay komunaluni policia thay amari komuna isila tenkya… Srbiya na ka mekhel kay ayeka diso te ovel vakergya oy. Kana isito lafi vash lil, kay presidento Donald Trump,kova bichalgya presidenteske Hashim Thaqi thay odova e srbiyako Aleksandar Vuciq,Brnabic vakerla kay isitoy shasherimi."

“Lil isito yek kharipe vash Prishtina vash te achavel provokacia.Sar vakergya presidento,amen na ka irangyova ano dialog,ji kay e taksa isitoy ano zoralipe”vakergya Brnabic."