Uncategorized

Ekonomikuno grci (samatreda)mashkar Koosva,Srbiya thay Bosna Hercegovina phiragyola

  • 07/12/2018
  • By Romano Avazo
Share

Sar pe shrd e taksako kota 100% pedero importi e Srbyune thay Bosna Hercegovina e malyengo, ini pashe klaruno mesazhi kota themutno dikhipe,kay ayeka deciziya ano mamuyipe e ledeipa CEFTA koya shay te cidingyol kota kosovako Raipe na yaveringya poro stavi –kote shay avla ji odote kana Srbiya penjarla Kosovo. Deciziya kota Raipe Haradinay phikoina ini thanutne produktya,opozota thay civilyuno amalipe,sasavipeya isi ini kosovake analistya kola pakyana kay akaya deciziya isitoy kota Haradinay,thay kay vash e res isitoy vazdipe e shayipyune phikodeipeski kota votuipe ano avutne parlamentarune alosaripya. Pe akava konteksti dikhyola ini cidipe kota rekomandipe e yaverune azhutipaske sekretaresko Metyu Palmera kova khargya vash cidipe decisipasko vash takse pedero importi e Srbyune thay Bosnake malyengo,sebepi kay isito bangipe vash diyogi. Pe aver rig, kosovake produktya thay kinbikinipe e Kosovako shrdinde te roden neve partnerya kolenca phana kontrata vash inporti e produktyengo kola importinde ji akana kota Srbiya,yase bazune materiyalya kola siton vasne vash te iklon ano trego.

Presidento vash Kosovako trego,Berat Rukici,vakergya kay bichalgya e Turkyune prsidentoske vash trego, yek lista yeke gendoa kota produktya kola na produktinkgyona ani Kosova,ayeka kay tena diklol olengo achavipe ano kosovako trego. Ini ekzekutivuno direktori vash Koosvako Produkti,Astrit Panja, deklaringya kay kompaniyake produktya shay te arakhen alosaripe vash furnizipe so may sig,ayeka kay tena oven obligime te achaven produkti. “Isi yek kotor kote shay te arakha alternativa,feri so na produktingyola ani Kosova.Thema kola amare biznisya analizina isiton:Makedoniya,Bugariya,Kroaciya,Italiya thay Albaniya”, vakergya Panja vash Radio Tromali Evropa.

Stavileci vakergya kay angledo khuibe e taksako,Kosovo importingya mali kota Srbiya ano kobaripe 1,2 milionya eurya ano dive,a vash 14 dive sar phiravipasta e taksako inpori e Srbyune thay kota Bosna Hercegovina kobaripe sa o sa 140 hilada eurya. “Kota 100 kamionya e srbyune targenca,koba khuvla ani Kosova akaboka pe lungipe yeke diveske, pashe duy kurke kota e masa 100%yase kota koosvako Raipe ano mali koya iklola kota Srbiya thay Bosna Hercegovina,giricingya korkore 38 kamionya”,vakergya Stavileci. Stavileci mashkaro sa vakergya kay kota Bosna Hercegovina khugya sa o sa 11 kaminya maleya. Pe aver rig,ministri vash avruno trego kota Bosna Hercegovina Mirko Sharovic pe debata ani televiziya Al Jazira Balkans,kethane e kosovake ministrea vash trego Endrit Shala,vakergya kay phiravipe e taksako ano srbyuno thay bosnako mali isito po buder politikuno se ekonomikuno karakteri,feri so Bosna thay Kosova ande manglipaski deciziya te oven kotor regionalune tregosko CEFTA thay kay Bosna Hercegovina na lela ni yek mamuyipe vash regularuno ushkavipe .

Pe aver rig,Kosovako Raipe, ikala donaciaki lista,kola khuvde ano Kosovo kota Srbiya, bizo varesavo bangipe.Akala donaciye isiton diklarde may angleder Srbyuuni ortodoksyuni kangiri,skola thay hospitali,sar isiton habaske produktya, shuzhipaski(higiyenaki) thay sanitaryuno produkti,medikamenti thay saslranengi uniforma,nafta thay naftake produktya. Kota takse thay bagazhi lelilo personaluno mali. Personaluno bagazhi kota yek kobaripe 175 eurya sine sasavipeya frdimo kota pasazheri e maleya ano kobaripe e 175 eurya. Numay kosovako sherunoministri Haradinay isito pe godinipe kay decisipe pedero takse numay pedero inporti e srbyune thay bosnako mali na ka cidingyol, shefi e diplomaciako Behjet Pacoli ano intervyu vash Radio Doyce Vele vakergya kay samatrandake takse isiton dukhavne vash Srbiya thay ka pakyala kay na achola niso numay te vakeren ayeka,sar duy biumlavde thema.

Pacoli vakergya kay Kosovo isito gatisarno te cidel samatranduni tarifa odoya ver”kana ovla hramimo lekanipe”thay te sine kay mashkar Kosovo thay Srbiya ovla 100%reciprociteti.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj