Uncategorized

Misafiri ano stuido: Naim Cahani - GRASS DEBAT

  • 29/07/2020
  • By Romano Avazo
Share
Projekti (Advocacy from Radio Romano Avazo) realizohet në kuadër të projektit “GrassRoots Action Support - GRAS” që financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga Inicijativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich Ebert Stifftung (FES).
• “The project (Advocacy from Radio Romano Avazo) is realized within the “GrassRoots Action Support – GRAS” project, funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by Kosovar Stability Initiative (IKS), Lens, and Friedrich Ebert Stifftung (FES).
• “Projekat (Advocacy from Radio Romano Avazo) se sprovodi u okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS” kojeg finansira Evropska Unija i kojim rukovodi Kancelarije Evropske Unije na Kosovu a implementiran je od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stifftung (FES).
• Proyekto (Adocacy from Radio Romano Avazo) realizingyola ano rami e proyektesko “GrassRoots Action Support - GRAS” financirimo kotar Europaki Unia thay menajingyol akotar Ofisi e Europaka Uniako ani Kosova thay implementingyola kotar Inciativa vash Kosova Stabiliteti (IKS), Lens thay Friedrich Ebert Stifftung (FES).
Data 26.06.2020
Vahti 11:00-12:00
Than – Radio Romano Avazo
Tema : “Shukarno Rayipe”
Misafiri ano studio : Naim Cahani, KDI
Moderatori: Vera Paqaku
Editor : Ertan Galush
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinator: Sejnur Veshall
Data 26.06.2020
Kohai 11:00-12:00
Vendi – Radio Romano Avazo