Uncategorized

Publikuno shunipe e Direktoryateya vash I Ekonomia thay Financa , targeteya vash o komunitetya , organizimo kotar OSCE

  • 28/08/2018
  • By Romano Avazo
Share

Adive ano Prizresnosko guvernipe , adikerdilo publikuno shunipe mashkar o komunitetetya thay o Direktoryati vash I Ekonomia thay Financa , ano Prizreno , kova organizingya mission e OSCE-sko ani Kosova. Ano akava arakhipe vakerdilo vash o probmatikya e komunityenge , thay olenge mangipya kola mangena te oven kotor e bujetesko.