Uncategorized

Shov kota 11 yaraliye ano Orahovac sinolen tharipe e duyta skalako

  • 19/01/2019
  • By Romano Avazo
Share

Shov kota 11 personya kola sine yaraliye ano yek lokali ano Ratkoc e Rahovecesko bichalgyona ano rayonaluno Hospitali ani Jakova “Isa Grezda”. Kota akava hospitali vakerde vash Klan Kosova, kay akala shov jene sinole tharipe e duyta skalako palo phayrovipe e gazesko. Numay ponj aver palo traytipe meklona tromale ano pere khera.

Pe ovipasko than kote ovela phayrovipe iklola ini sheruno e Rahoveceska Komunako,Smayl Latifi,kova vash Klan Koosva vakergya kay vizitingya ini personyen kola buhlile ano hospitali.