Uncategorized

Truyal 2 mile personya kota Albaniya,isiton strehime ano Prizren

  • 02/12/2019
  • By Romano Avazo
Share

Palo khelipe e phuvyako(zerzela)kova calagya Albaniya pe 26-to novembro,gendo e persoynengo kova resto kota akava them thay khuvde ano Kosovako teritori,pana na jangyola sasavipeya kota Kosovaki institucia.

Kosovake autoritetya,yekaforata palo khelipe e phuvyako,bichalde ani Albaniya Kosovaki Policia,thay Siguripaski Forca e Kosovaki,e misia-rodlaripe,mashkarovahti kay kosovako raipe ulagya 500 mile euro azhutipe vash Albaniya.