Uncategorized

Tutorya na shukarno vastina qhavoren kolla mangena ano Prizren

  • 10/09/2018
  • By Romano Avazo
Share

Prizren,  isitoy diz  koya may buderi vizitingyolla  ani Kosova. Centro akalla dizake sar taharakyune oryenda ji pe llungo vahti  isito pherdo vrdenca,kova  kriirinlla darutno dikhipe.

Numay pe  lungipe  edivesko,llungyarna vast  mangena thay na mekna  rahati e dizunen.
Avazdeutno e Policiako Hazir Berisha,  vakerlla  kay sine  aksia,numay  quqo feri so palem irangyona ani akaya diz  thay mangena.