Uncategorized

Ushkavgyona duy personya yek ano Prizren duyto ani Suhareka

  • 20/11/2019
  • By Romano Avazo
Share

Duy personya kola sine phirna  prende ushkavgyona vrda ano Prizrenosko regioni.

Yekto suro ovela ano Prizren,numay duyto ani Suhareka.

“Ji kay bipakyavno mursh Albanyuno komuniteti  padela sine vrda,calagya  yeka juvla koya sine phirla prende,ayeka e viktima lela loke trupyune dukha.Juvlake  pashola  sastipasko azhutipe,thay palo odova  meklola tromali ano kher”,dela  pe   janipe Kosovaki Policia. Numay,phare dukha lela personi kova ushkavdilo ani Suhareka.