Uncategorized

Vuciq: Kosova isila yek lista kota 26 policya thay 15 aver personya kola ka arestinen ani nurduni rig.

  • 17/05/2019
  • By Romano Avazo
Share

Srbyuno presidento,Aleksandar Vuqic vakergya vash RTS kay  Kosovake autoritetya  mangena te arestinen 26 policyen ani nurduni Kosova thay 15 aver manusha.

Sar  si  pe  leste.kosovake autoritetya ka yustifikingyon   feri so arestime lele kotor ani korupsia thay aver diso.

Vuqic,pe lungipe  yeka denda  intervistako srbyuno medium vakergya  kay akava na ka ovel agortno arestipe ani Kosova,transmentinla Telegraf.

On mangena te arestien 26 srbyune policyen ani nurduni Kosova thay 15 aver personya,leipe kotor ani korupsia thay aver sheya.Pe akaya forma,mangava kay Nurduni Mitrovica te achol  bizogaravipe thay te ovel ani situaciya te keren na shukarne sheya mamuy  amari polpulaciya”,vakergya Vuciq.

Ov vakergya kay Srbiya informingya vash akava e mashkrtemutni institucia.”So vakerla Kadri Veseli vash Nish,Kurshumliya,ovla sine shuka  te avel ani vizita thay te mothavel so mangla te resel. Serbiya shay te reaginel diskretno,numay sasavipeya  ka garavel  piri populacia”,vakergya Vuciq