ROMANO TEATRO "NEXHIP MENEKSHE"

  • 27/12/2020
  • By Romano Avazo
Share

(ROMANE AND ENGLISH BELOW)


Në kuadër të projektit “Theatre-based approach to community legal education” me qëllim të vetëdijesimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas në komunën e Prizrenit mbi qasjen në drejtësi, sot është zhvilluar takimi në mes të menaxherit të projektit z.Sejnur Veshall dhe regjisorin e shfaqjes z.Kalterim Balaj, autorin e shfaqjes z. Fatmir Menekshe si dhe udhëheqsin e teatrit z. Ertan Galushi.


Ky projekt është duke u mbështetur nga populli amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe implementuar nga OJQ “Durmish Aslano” departamenti i teatrit “Nexhip Menekshe”


Ano rami e proyektesko " “Theatre-based approach to community legal education" resipeya vash korkorjangaripe e komunitetyegno Rom, Ashkali thay Egiptasya ani Prizrenoski komuna vash calavipe e dogripasko adive adikerdilo arakipe mashkar menajeri e proyektesko r.Seynur Veshall thay r.Kaltirm Balaj rejisori e khelipasko, autori r. Fatmir Menekshe thay teatroske sheruneya r. Ertan Galushi.


Akava proyekto sitov phikodendo kotar amerikake habitatya vash Agencia e Nacilunalune vash Yekhipe e Nacionalune Evolviripasko (USAID) thay implementingyola kotaar BRO "Durmish Aslano" departamenti e teatrosko "Nexhip Menekshe"


In the framework of the project "Theater-based approach to community legal education" in order to raise awareness of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipality of Prizren on access to justice, a meeting was held today between project manager Mr. Sejnur Veshall and director of the play Mr. Kalterim Balaj, the author of the play Mr. Fatmir Menekshe and the theater director Mr. Ertan Galushi.


This project is being supported by the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by the NGO "Durmish Aslano" theater department "Nexhip Menekshe"