ROMANO TEATRO "NEXHIP MENEKSHE"

SINE KAY SINE YEK KUJTIM PAQAKU

  • 01/04/2019
  • By Romano Avazo
Share

Sinopsiso e dramako “ Sine kay sine yekh Kuytim Paqaku”

Sinopsiso e dramako“ Sine kay sine yekh Kujtim Paçaku “ , si tema koya tretirinla o fragmentya kotar o Kujtim Paçakosko jivdipe. Ano skenyune khelipya buderi baziringyona o momentya e fragmentyengo oleska intelektualuna bukyake, deipea baro kontriubuti ano amaro malipe .
Sah vash akala momentya site sikavgyl upral teatralune skene interpretimo kotar o artistya thay kotar o sheruni pesonasha e naveya “Kooregrafi”, kova si te sikavele olesko intelektualno bukyako kontributi ano promovipe e kulturako e romane komunitetesko numay ini odova vash e saha kosovaryuni populaciyako.
O skene e Kujtim Paçakoske jivdipeske ani buti, e romane teatro,e romane okteteya , politikuno sapktri oleske dikhipesko, hramime pozieye , civilyuno angashipe, maladipe e mansuhencar ano skodivuno jivdipe si centraune teme kola sit e tretiringyon ani drama e in memorial karaktereya.
Ani yever rig si te tretiringyol ini olesko personaliteti sar intelektuali, zoralipe e manushipesko, lideripesko, toleripesko , dogripesko thay buderi ini kreativitetesko, so ini kulmilinla oleske hramime poeziye.
Poeziya kolencar deshifrinla o socio-ekonomikuno jivdipe e romengo, kulturuno, thay patriotizmyuno e romengo, sar ini e itorija e romengi sar e migripesko kotar e Indiya ji ano adisuno periodi ani sasto Sumdal.
Me agor e drama baziringyola ini pe oleske duy phenipya sar poeti, profesori thay politikani kola si : Amen musya siyem may ange te ova thay palo odova te thera thay Amen manga integraciya numay bizo asimilaciya.

Sinopsisi i dramës “Na ishte se c’na ishte një Kujtim Paçak”

Sinopsisi I dramës “Na ishte se c’na ishte një Kujtim Pacak”, temë e trajtuar me anë të fragmenteve nga jeta e Kujtim Pacakut. Shumica e lojërave skenike bazohen në fragmente të punës së tij intelektuale, duke dhënë kontribut të madhë, në shoqërine tone.
Të gjitha këto momentet do të shfaqen/pasqyrohen/gjallërohen përmes skenave teatrale të interpretuara nga artistët dhe nga personazhi kryesor i quajtur “Kooreografi”, i cili do të tregojë kontributin e punës së tij (Kujtim Pacakut) si një intelektual në promovimin e kulturës së Komunitetit Rom madje edhe për gjithë popullin e Kosovës.
Skenat e jetës së Kujtim Pacakut në punë, teatrin rom, me oktetin rom, vizioni i tij rreth spektrit/subjektit politik, shkruarja e poezive, angazhimin ne shoqërin civile dhe shoqerimi me njerëzit në jetën e përditshme janë temat qendrore të cilat do të trajtohen në dramën me karakterin in memorial?...
Në anën tjetër do të trajtohet edhe personaliteti i tij si një intelektual, fuqi njerëzore i liderit, i tolerancës, i drejtësisë dhe më shumë I kreativitetit, që edhe e lartësojnë poezit e shkruara të tij.
Poezit me të cilat deshifron jetën socio-ekonomike të romëve, kulturën dhe patriotizmin e romëve, poashtu edhe historinë e romëve atë të emigrimit nga India deri në periudhën e sotme në Botën e shëndoshë.
Në fundë drama bazohet edhe në dy thëniet e tij si një poet, professor dhe politikan, të cilat janë: “Ne jemi të detyruar të jemi më përpara/të parët dhe pas kësaj të kemi dhe Ne duam integrim pa asimilim”.

The synopsis of the drama " was a Kujtim Paçak"

The synopsis of the drama " was a Kujtim Pacak" theme, treated with fragments from the life of Kujtim Pacak. Most of the stage games are based on excerpts of his intellectual work, making a great contribution to our society.

All these moments will be shown / reflected through theatrical scenes interpreted by artists and by the main character called "Kooreografi", which will show the contribution of his work (Kujtim Pacak) as an intellectual in promoting the culture of Roma community and even for all the people of Kosovo.

The scenes of Kujtim Pacak's life at work, the Roma theater, the Roma octetist, his vision about the spectrum / political subject, writing poetry, engaging in civil society, and associating with people in everyday life are the central themes that will be addressed in drama with character in memorial ...

On the other hand, his personality will be treated as an intellectual, human power of the leader, tolerance, justice and more creativity, which also magnify his written poetry.

The poems that decipher the socio-economic life of the Roma, the culture and patriotism of the Roma, as well as the history of the Roma, that of emigration from India to the present period in the healthy world.

In the end, drama is also based on his two sayings as a poet, professor and politician, which are: "We are obliged to be ahead / first and after that we have and We want integration without assimilation".

Sadržaj drame “Bio je to Kujtim Pačaku"

Drama “Bio je to Kujtim Pačaku”, bavi se životom Kujtima Pačakua kroz fragmente iz njegovog života. Većina pozorišnih scena zasniva se na odlomcima njegovog intelektualnog rada, kojim je dao veliki doprinos našem društvu. Svi ti momenti biće prikazani (odslikani) kroz izabrane pozorišne scene koje će interpretirati glumci i glavni lik nazvan "koreoograf" koji će pokazati doprinos njegovog rada (Kujtima Pačakua), jednog intelektualca koji je promovisao kulturu romske zajednice, takođe i kulturu svih naroda Kosova.
Životne scene Kujtima Pačakua na poslu, u romskom pozorištu, sa romskim oktetom, spektar njegove vizije /politički subjekt, pisanje poezije, angažovanje u civilnom društvu i druženje sa ljudima iz svakodnevnog života su glavne teme kojima će se baviti drama kroz sjećanje?...
S druge strane on će biti prikazan kao intelektualac, snažna ličnost kao lider, tolerantan, pravedan i veoma kreativan što, takođe odslikavaju njegova poezija i pisanje.
Poezija koja dešifruje društveno-ekonomski život Roma, njihovu kulturu i patriotizam, kao i istoriju Roma, koji su imigrirali iz Indije sve do sadašnjeg perioda u zdravom svetu.
Na kraju drama se oslanja i na njegove dve izreke, kao pesnika, profesora i političara, a koje su: "Mi smo dužni biti prvi / a nakon toga trebamo i želimo da se integrišemo, ali ne i da se asimilujemo".