Uncategorized

Artan Abrashi: O ledeipya mashkar LVV thay o romane partiye isiton mangle

  • 19/01/2021
  • By Romano Avazo
Share

" LVV sila shukarno ledeipe mashkar o romane politikune partiye thay sa o komunitetya kola jivdina ani Kosovaki Republika"

"Ano nakle bersha, o aver poliktikune subyektya anglokrisinde amaro subyekti, fersio e LVV akana dikhlola yeke yaver akya. Akana shay te phena kay amari partiya, isiola yek sukseyuno ledeipe mashkar o romane thay na romane partiye" potenciringya ano Radio Avazo'sko studio, o sheruno e centrosko LVV ano Prizren, thay kandidati vash deputeti r.Artan Abrashi

Vash may buhye, shuneni pherdi emisiya AKATE