Uncategorized

Haradinaj lela kotor ani Ekspozita ano Prizren

  • 26/06/2019
  • By Romano Avazo
Share

Sheruno ministri  Ramush Haradinay lela kotor ani Ekspozita vash Artizantliye  kota Shayaku,kova  sine organizmi kota juvlani organizaciya”Orkide”,ano  Prizren.

Ov vakergya kay sito loshalo  kay dikhela yek koopercia mashkar  buderi organizaciye thay juvla ano Prizren, thay vakergya kay sito yek shukarno procesi e garavipasko  kota tradicia Shayku,numay ini vash te kriiringyol  uzdaya vash bukhyake thana pe avutnipe,dela  pe janipe Klan Kosova.

“Kosova isitoy misal  vash kooperacia  kota komunitetya thay  tumen shay te ginen   ano amare mikya e Turkiya.Kosovaki populaciya palikerla vash phikodeipe e  Turkiyaki Republika  koya dengya vash Kosova.