Uncategorized

Haskuka akuzinla Rayipe vash na informipe e komunengo: Sitov na serioziteti kay kotar o medie informingyova vash o mase mamuy COVID-19

  • 28/07/2020
  • By Romano Avazo
Share
Haskuka akuzinla Rayipe vash na informipe e komunengo: Sitov na serioziteti kay kotar o medie informingyova vash o mase mamuy COVID-19
Sheruno e Prizrenosko, Mytaher Haskuka kergya kritika e rayipe vash na informipe e komunengo phando e decisipyencar vash COVID-19.
Haskuka phengya kay sitov naseriozno thay nainstitucionalno kay o komune te informingyon kotar o media vash o mase e rayipeske mamuy COVID-19. Vash may but, shay te araken leske pherdo postipe ano facebookeski rafin