Uncategorized

Prokuroria vakerla kay bichalgya avri Kosovata mostra fakelo- zarfyengi kota Srbiya

  • 17/10/2019
  • By Romano Avazo
Share

Kosovaki  prokuroria,phiravela rodlaripe  ano phanipe e zarfyenca  e reste votyengo kota Srbiya,palo raporti  kay po buderi se 20 ofisionalune  kota KQZ- sinolen reaksia e alergiyaki  puteripa e zarfyengo.

Olenda,12 rodinde sastipasko azhutipe thay siton hospitalizime.

Artan Grantoli, kota Themutni Prokuroria vakergya  vash Radio Tromali Evropa,kay akana mostra vash  laboratiyaki analiza bichaldile  avri Kosovake  thanesta, numay na mothagya cacuno than .

“Araklilo yek laboranti  kota Evropake thema,kote ini bichalgyola  mostra  vash analiza. Kana shay  iklona rezultatya odoya ver kera publikipe vash opioni”,vakergya  Grantoli. Sasavipeya  na mothagya ano kova than bichaldili e mostra.