Uncategorized

Radio Romano Avazo adive pe ora 18:00 ani piri facebukeski qham si te lansirinel e emisia e Sastipaska tema

  • 17/03/2021
  • By Romano Avazo
ShareKonkretno ani akaya emisia diskutisalo phando e Down Syndromeske kurkoa, kote jangyola kay o 21.marto si mashkarthemutno dive e Down Syndromesko.Misafiri ano studoi sine e Elona Gashi - Sheruni e Autonomiake Programeski thay Profesionalune Edukipeski, Melisa Menekshe - infermiera thay praktikanta ano Down Syndrovnesko Centro thay Ndalore Likay - siklovni ano akava centro.


Ani emisia diskutisalo phando e aktivitetencar kola si te organizingyon ano akava kurko kova konsiderengyola e Down Synrovnesko kurko.