Aktualune Nevipya

73 rovliraninya bicalgyona ano PZAP palo agorutno rezultati

  • 08/11/2019
  • By Romano Avazo
Share

Centraluni Komisiya vash Alosaripya, iq publikingya agorutno rezultati vash o alosaripya e 6 oktobresko 2019

Pali akaya, sao o partiye kola sine ani gara sinelen shayipe te keren rovlani ano PZAP.

Sherutno e sekretayatesko ktoar PZAP, Mul Deski, vash klankosova tv phengya kay 73 rovlarinya isine ano PZAP.

Paritye kolva may but dende rovlarinya isine SLS 42 thay LDK 18.