Aktualune Nevipya

Adive ajukergyola te dengyol hrami pe lil vash koalicia mashkar Vetvendosye thay LDK,mashkarovahti,pana ofisionaluno na jangyola detaipe vash ulavipe e ministryengo,presidentesko posti,thay sheruno ano Kosovako parlamenti.

  • 02/12/2019
  • By Romano Avazo
Share

Buderi desar roma kola reste kota Albaniya ani Kosova,sebepi kota khelipe e phuvyako arakle strehipe ani Malisheva.Ayeka kay vash yek familiya kota 18 somjene siguringyola yek aver kher.

Sine familiya kola reste kota Albaniya,kola runde sebepi kay na arakle strehipe. Numay ani Malisheva sine aver.Ayeka sar aver albanyune familiye,ini akaya romani familiya arakla strehipe.