Aktualune Nevipya

Niyekh suro kotar o Prizreno, 27 neve surya e covideya

  • 02/06/2020
  • By Romano Avazo
Share

Pe data 1 juni 2020, ano Laboratori e Mikrobiologiako ano IKSHPK e metoda RT-PCR testirisale 172 mostre kola lelile e Infektivuna Klinikatar thay e kontakteyndar.

SARS-CoV-2, kondirmisale 27 surya.

Pozitivune surya si kontaktya kotar: Vushtria 14 surya, Puduyeva 5 surya, Fushe Kosova 5 surya, Mitrovica 3 surya.

E datatar 8 februari ji 01 juni 2020, ano laboratory testirisale 15.140 persoyna thay pozitivune ikliste 1.110 surya, 30 persoyna yaverinde poro jivdipe e sebepeya kay sinele vi aver kronikyune nasvalipya.

Globaluno niveli e nasvalipasko resla te anel o gendo pe 6.321.045 surya e COVID-19 thay 375.647 surya kola agorisale mortaliteteya.

Lugyareni adikeripa distance!

Pandar o riziko si mashkar amen.

Godya tha bizostress!