Aktualune Nevipya
Dëgjoje lajmin këtu

Kharipe vash phikoipe e juvlenge ano agro kulturako sektori Star-up

  • 10/08/2022
  • By Romano Avazo
Share
Dëgjoje lajmin këtu

Organizacie: Kosova Women 4 Women, khetane e Programeya Civilune Hakaya ani Kosova thay CARE International, financirime kotar BI-EM-ZED puterna e kharipe vash phikoipe e Juvlenge ano umalutnipe yase agro-kulturako sektori.

Hakay vash aplikipe silen o startup biznesya thay o egzistentune biznesya, numay prioriteti silen o startap biznesya ano komune sar: Prishtina, Gracanica, Ferizay thay Juniko.

Direktuno Targeti akale proyektesko si o bi-favorizime juvla, kola si ano ruralune Kosovake thana, mashkarkolende si irande juvla kotar o ratorigune thana thay buderi lendar si kotorleutne e komunitetyenge roma, ashkalie thay egiptasya.

O Sektorya kola favoriznigyona si: Frutyengo thay Mevalyengo Butikeripe – thudesko pheripe inkuadripa e thudeske kedibaske thava, procesipe thay paketipe; ciriklengi buti, kedibe thay gatiseripe e na-kashtune vesheske produktyengo inkuadripa o medicinaki thay aromatikuni votan; bletaria; gatiseripe e agro-kulturune produktyengo, brendipe thay marketingo, organikune produktya, bayaripe thay bikinipe e gurumnengo thay brakengo.

Sah e aplikipaske thay mangle dokumentaciengi procedura, shay te arakhen ani web qham: www.k-w4w.org thay ani Facebokeski Qham Women 4 Women.

O kharipe si puterdo e datatar 3.to augusti 2022 ji pe 18.to septembro 2022, pe ora 15:00.

 

Organizatat: Kosova Women 4 Women (K-W4W) së bashku me Programin për të Drejta Civile në Kosovë (CRPK) dhe CARE International të financuara nga BI EM ZET BMZ (EG) shpall thirrjen për shprehje të interesit për gratë në sektorin e bujqësisë.

Të drejtë aplikimi kanë startup bizneset si dhe bizneset ekzistuese, por prioritet do kenë startup bizneset,  në komunën e Prishtinës, Graçanicës, Ferizajit dhe Junikut.

Grupi i synuar direkt i projektit përfshin gratë e pafavorizuara, të cenuara në zonat rurale të Kosovës, ku disa prej tyre janë gra të kthyera nga vendet perëndimore dhe shumë te tjera pjesëtare të komunitetit RAE.

Sektoret e sygjeruar:Pemëtari dhe Perimtari; Prodhimi i qumështit duke perfshire pikat grumbulluese të  qumështit, procesimin dhe paketimin; Shpezëtari; Grumbullimi dhe përpunimi i produkteve jo drurore të pyllit përfshirë bimët mjeksore dhe aromatike; Bletari; Përpunimi i prodhimeve bujqësore; Brendimi dhe Marketingu; Prodhimet organike; Blegtoria

TĂ« gjitha procedurat e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshĂ«m, mund t’a gjeni nĂ« ueb- faqĂ«n www.k-w4w.org  dhe ne faqen tone te facebook-ut Kosova Women4Women.

Thirrja për aplikim është e hapur prej datës 03.08.2022 deri me 18.09.2022 ora 15:00