Aktualune Nevipya

Prizren saslarnengi kontrola ano kher

  • 02/07/2019
  • By Romano Avazo
Share

 

Dizune kota Prizrenoski komuna,sasavipeya personya kola isiton nasvale kota kronikuno  nasvalipe, adivesta  ka ovelolen  shaipe te ovelon  saslarnengi kontrola ano olenge khera,gratis servisi kota Dikhat kova pashargyola kota rig   Diraktoriyatesko Sastpe.

Ano kuadri akale proyektesko,akana isitoy kriirimi yek lista e paciyentyengi kola isiton lazem  vash dikhat,numay aver paciyentya kola  mangna vash akava servisi shay te den pe janipe ano sakova vahti ano gendo e telefonesko 045 300 723 thay 045 300 726 vash te registringyon  vash akava servisi.

 

Ani ekipa vash dikhat,isiton yek saslarno thay duy infermiyerya,adive shrdinde regularuni vizita ano khera e paciyantyenge vash te pasharen thay te den terapia yase te den godi vash sastipe.