RADIO DEBATYA

Misafiri ano studio: Gazmend Saljievic – Talunoministri ani Ministira vash Komunitetya vash Iranipe

  • 30/04/2023
  • By Romano Avazo
Share

Tema: Butikerutnenge Hakaya

Data: 28.04.2023
Vahti: 21:30
Projekti (Emancipimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas mbi të drejtat e punës në komunën e Prizrenit) realizohet në kuadër të projektit: Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punëtorëve të grupeve të cenuara në tregun e punës” që financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe zbatohet nga Advocacy Training and Resource Center - ATRC dhe implementohet nga OJQ 'Durmish Aslano'
Proyekto (Emancipipe e komunitetyengo Roma, Ashkalie thay Egiptasya vash bukyake hakaya ani Prizrenoski komuna) realizingyola ano rami e proyektesko “Garavipe thay promovipe e bukyake hakayengo kotar qalavde grupe ano bukyako than” kova financingyola kotar Ofisi e Europaka Uniako ani Kosova, phiravgyola kotar Centro vash Treningo thay Resusrya e Avokipasko – ATRC thay BIRN thay impmenetingyola kotar BRO“Durmish Aslano”
The project (Emancipation of the Roma, Ashkali and Egyptian communities on labor rights in the municipality of Prizren) is carried out within the project: "Protection and promotion of the rights of workers of vulnerable groups in the labor market" which is financed by the Office of the European Union in Kosovo and is implemented by the Advocacy Training and Resource Center - ATRC and BIRN and implemented by the NGO "Durmish Aslano"
Projekat (Emancipacija zajednica Roma, Aškalija i Egipćana o radnim pravima u opštini Prizren) se sprovodi u okviru projekta: “Zaštita i unapređenje prava radnika ranjivih grupa na tržištu rada“ koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu i sprovodi ga Centar za obuku i resurse javnog zastupanja – ATRC i BIRN, a sprovodi NVO "Durmish Aslano“