Uncategorized

“Kultura thaj o gila 3ivindne sax vaxt”

  • 01/04/2019
  • By Romano Avazo
Share

“Kultura thaj o gila 3ivindne sax vaxt”

O vast vazdimo uqe, mahrumo hari, fulardo sigate.Sine signali vash te sherdinel o gilavipe e oktetesko.Ano gilavipe, odola kola shunde, akana dikhna sogod nevo kotar e kultura e romengo gilavipesko. Yekh alosardo ohtongo e romengo, ano sherunipe e rahmetliako prof. Kujtim Paçaku, kola gilavna sine gila e buderi se trine-shtar shili bershenge se may angle. Ini ano nasipe olesko leipe phudesko, akana ini oleske ogeske duhoa, o okteti lugyarla e buti, oleske naveya, vash amare roma. O gila kola gilavgyam, si te gilavgyon pale Akana! Promovipeya sakoya ver o kulturuno diverziteto thay o multietniciteto sar yekh kobaripe kova barvalo kerla thay buderipeya garvgyola ogestar pederal akava programi.
Proyekto “Kultura thaj o gila 3ivindne sax vaxt”si financirimo kotar o UNIMK thay MKRS thay si inplemtimo kotar e NRO’ Durmish Aslano

Pe data 05.04.2019, ani ora 17:00, ano than Kino Lumbardhi!

Kultura dhe këngët jetojnë çdo herë.

Dora e ngritur lartë, e ngrirë pak, e lëshuar shpejt. Ishte shenja për të filluar këndimin okteti. Në të kënduar, ata që dëgjuan, tani po shihnin diçka të re nga kultura e këndimit të romëve. Një tetëshe rome e përzgjedhur, në krye me prof. Kujtim Paçaku-n, e që po këndonin këngë të më se tre-katër shekujve më parë. Edhe në mungesën e frymimit të tij, shpirtëritsht me të, okteti vazhdoi punën, me emrin e tij, për romët tanë. Këngët që u kënduan, do të këndohen përsëri. Tani! Duke proklamuar gjithnjë diversitetin kulturor e multnietnicitetin si një vlerë e cila pasuron dhe shton bujshmërinë përbrenda këtij programi.
Projekti “Kultura dhe këngët jetojnë çdo herë”, është financuar nga UNMIK dhe impelemntuar nga OJQ “Durmish Aslano.

Me daten 05.04.2019, te premten, ne ora 17:00, tek Kino LUMBARDHI !

Kultura i pjesme žive vječito Visoko podignuta ruka, blago zamrznuta, uskoro puštena. To je bio znak za početak okteta. Mi smo pjevali, oni su nas slušali, sada ste vidjeli nešto novo iz kulture pjevanja Roma. Osam odabranih Roma, na čelu sa profesorom Kujtimom Pačaku, pjevaju pjesme stare tri-četiri stoljeća. I nakon njegove smrti, duhovno uz njega, oktet nastavlja rad pod njegovim imenom za današnje Rome. Pjesme koje su se pjevale, pjevat će se ponovo. Sada!

Proglašavajući uvijek kulturnu raznolikost i multietničnost kao vrijednost koja obogaćuje i dodatno se njeguje preko ovog programa.

Culture and songs live every time.
Culture and songs live every time. Hand raised high, slightly frozen, released soon. It was the sign to start octet. In singing, those who listened were now seeing something new from the culture of singing Roma. A selected Roma on top led by prof. Kujtim Paçaku, who were singing songs of more than three or four centuries ago. Even in the absence of his breathing, spiritually, octets continued to work, with his name, for our Roma. Songs that were sung will be sung again. Now! By always proclaiming cultural diversity and multiethnicity as a value that enriches and adds imminence within this program.

The project ‘’culture and songs live every time its financed from UMNIK and implemented from NGO Durmish Aslano

On 05.04.2019, on Friday, at 17:00, at Lumbardhi Cinema