Uncategorized

Performingyola o khelipe vash o qhavore

  • 07/01/2020
  • By Romano Avazo
Share

Romano Teatro “Nexhip Menekshe” agorinla o bersh e miniperformanca “Yek siyam”

Romano Teatro “Nexhip Menekshe” pe data 26.12.2019, kotar e ora 16:00, pe duyto ver performingya e miniperformanca “Yek siyam” kotar o rahmetlia dramaturgo prof. Nexhip Menekshe, adaptimo vash qhavore kotar Seynur Veshall thay rejiya Fatmir Menekshe.

Akaya ver performingyam ano yekutnobutikeripe mashkar “ KES- Kosova Education Center” proyekto “Bayripe e kotorleipesko ano rano edukipe thay kvalitativuno fundono skoluipe: thay skola Abyl Frasheri – Prizren.

Mangipeya te dikova sig!

Bahtale o feste.

Romano Teatro “Nexhip Menekshe”

https://www.facebook.com/durmishasllano/posts/616691012470225?__xts__[0]=68.ARCHJcp_C_hjgHYzJace5fHzzkpMqssgAHUK05tcVFz3s4--NUtgT3l5oixuPyhxc4zOEGoGzVJbEzGRumfZkwKIfqj9Q0ZKJwqfWg27IgVE1qZkF0sfK0p96dzwdDSGSjf62Llt6Ovcm1zUEN5_Zd3Ozhy5PzJsMq7N3toyC1sNKz6P3cG_pAqEE6hbCR4SEGEvwTR21LyvacPO2vMKH4YkXcuadyCJ12Y6y7wWrL0oYOOSxlTtpeZPabYxUr5-CcRAUNXypeVwhQDNg3s3cj76y2FJEP5AtZVLdWA-QV0RlW5T8rB_AONk-kn4casrxXIW04uzAXTlfR71UhEX0WQ&__tn__=-R