Uncategorized

Putergyona trin proyektya ani skola “Luciano Motroni”

  • 18/12/2018
  • By Romano Avazo
Share

Trin  projektya, ka putergyon ani  skola e  sastipaski “Luciano Motroni”ano Prizren.

Direktori  e skolako, Ridvan Hoja,vakerla kay akala proyektya isiton but vasne vash siklarne.

Marte dive vash siklarne,dadalarlya,stafi e sikavnengo, odova teknikuno  ka ovel yek ulavdo dive,feri  so ka ovel  puteripe  vash Doktoreski soba,koya ka  vastingyol  vash emergentyuno servisi  vash siklarne,Informativuno kabineti  thay sheya vash Kabineti e  Farmaciako  thay Stomatologiya”,hraminla Hoja ano Facebook”.

“Vash siklarne thay sikavne,ka ovel but shukarno vash evolviripe e praktikuna bukyako thay korkore  sheye  e skolake”.

Hoja  vakerla kay proyektya isiton realizime e phikodeipa kota sheruno Mytaher Haskuka,direktori e Edukipasko,Skender Susuri,thay odova vash sastipe Visar Shehu.